Агару адыгар ла ат-нерегер ӱргӱлјикке артар

Алтай јуучыл Сарлаев Николай Васильевич ле оныҥ бӱдӱрген ат-нерелӱ керектери керегинде мынаҥ озо чыккан бичимелге кош материалдар кийдирилип калганыла, кычыраачыларды таныштырар амадула бу статья ойто катап кепке базылып јат.
Ада-Тöрöл учун Улу jууга Шашыкман jурттаҥ Сарлаевтердиҥ уйазынаҥ ÿч кижи барган: Сарлаев Марал Бекович, Сарлаев Тозул Бекович, Сарлаев Николай Васильевич. Кажы ла jуучыл таадаларыс керегинде карыгып эске алынары, карузып-адап јӱрери – öзÿп-чыдап jаткан ÿйелерге улу оморкоду, эзем…
Сарлаев Николай Васильевич 1913 jылда Jаан Чет (Оҥдой ло Шибилик jурттардыҥ ортозында болгон јурт) деп jуртта чыккан. Мында ла чыдап-ӧзӱп, оноҥ тöрöл Jаан Четте айыл-jурт тöзӧгöн. Эш-нöкöри Аксинья Кулаковна, бай ады Аjыс деп jараш алтай ат, кызы Татьяна Николаевна. Эмди Шибилик jуртта Татьяна кызыныҥ кызы Алтынай Тайляшев Владиславла айыл- jуртту, бала-баркалу, ырысту билелÿ jуртайт. Алтынай Михайловна эш-нöкöриле Владиславла кожо 5 уул азырап-чыдадып jат – уулдарга карган адазыныҥ улу керегин билип, оныҥ адыла ла ат-нерелÿ керегиле оморкоп, эзедип, ат-нерелÿ таадазынаҥ тем алып, кийнинде Тöрöлиниҥ jалтанбас коручылдары болуп jÿрери учурлу.
Николай Васильевич Ада-Тöрöл учун Улу jууда 1941 jылдыҥ сыгын айдыҥ 23-чи кÿнинеҥ ала турушкан. Ого ол тушта 28 ле jаш болгон.
«Алтай jуучыл» деп адалган очерк «Алтайдыҥ Чолмоны» газетте 1966 jылда кепке базылган. Очеркти отставкада подполковник Ян Петрович Кайзер ыраак Тула городтоҥ ийген эмтир. Бу кижи керегинде тӧмӧн јолдыктарда база бичилген. 2016 jылдыҥ 6-чы кÿнинде № 82 «Алтайдыҥ Чолмонында» очерк ойто катап кепке базылып чыккан. Ян Петрович Кайзер jууда командир болуп, алтай кижи Николай Васильевич Сарлаевле кожо немецкий фашисттерле тартышканы, бойыныҥ jуучыл нöкöриниҥ jууда öткöн jолы ла геройдыҥ öлÿми керегинде бичийт: «Николай Васильевич узун сынду, сырзак, капшуун кыймыкту кижи болгон. Орус тилле куучындап билер, jе кöп тылбырабас, jобош, эрмек айтса, быжу, чокым айдар. Мындый кылыгы, мен бодозом, öскöн-чыккан jериниҥ бÿдÿÿзиле, унчукпас туулардыҥ кату кебериле колбулу». Ол бойын «мен алтай кижи» деп айдар (ол öйлöрдö алтайлар барын улус билбес, нениҥ учун дезе Ойротский автономный область болорыста, ойроттор деп адалганыс).
Я.П. Кайзер кайучылдардыҥ взводыныҥ командири болор кÿннеҥ ала Н.В. Сарлаевле кожо алдынаҥ бери таныш улустый нöкöрлöжип jÿрген деп бичийт. Танышкан кÿн 1942 jылдыҥ кӱчӱрген айыныҥ 6-чы кÿнинде «Тöö» («Верблюд») деп адалган бийикти (высота) öштÿлердеҥ jайымдазын деген командованиениҥ jакылтазын алган кÿн. Ян Петрович мынайда бичийт: «Меҥдеп, маҥзаарып турала, кенетийин кöрöйин дезем, коштойымда бир jуучыл бойыныҥ оптический приборлу мылтыгын меҥдебезинеҥ октоп, табылу шыкап, адып отурды. «Бери уксаҥ, наjы, – деп, мен ого айттым. – Капшай адар керек, угуп туруҥ ба, олордыҥ келгилеп jаткан табыжын». Ол бойыныҥ öдÿҥи, курч кöстöриле финндер jажынган jер jаар лапту кöрÿп, оноҥ прицелдиҥ окулярына эҥчейип, сÿрекей чокум ла эптÿ адат. Оныҥ кажы ла атканы калас болбойт. Кажы ла jаҥылганыҥ кийнинде öштÿлердиҥ пулемётторы ла автоматтары табыш та jок, токтоп калат. Аткан огы чике тийгенин быжулап алала, патронныҥ курч бажыла мылтыктыҥ кындагына темдек эдет…». Бу jууныҥ кийнинде Ян Петрович алтай jуучылга дивизияныҥ штабында jолыккан. Армияныҥ командующийи генерал-полковник Трофименко Николай Сарлаевти «За отвагу» деп медальла кайралдаган. Ол кайрал ла финндерле тартыжу керегинде Интернетте «Подвиг народа» деп адалган сайттаҥ таптыбыс.
Алтай jуучыл кайучыл, снайпер, ефрейтор Сарлаев Николай Васильевич Ленинградский областьтыҥ кижи öдÿп болбос ÿлjи састарын, Ладожский ле Онежский кöлдöрдиҥ ортозындагы Свирь сууныҥ соок толкуларын кечип ле öдÿп jуулажып, 1944 jылда Заполярьеде Алаккуртинск jаар улу jууда турушкан. Бу ийне бÿрлÿ койу агаштар öскöн, кырлардый jеҥезектÿ тöҥдöрлÿ jер болгон. Мында немецтердиҥ «Крит ле Нарвиктиҥ геройлоры» деп адалган јуучыл бöлÿги куйактанган. Олордыҥ тöс куйагын jоголторго «тил» тудар керек болгон. А Заполярьеде ак тÿндер. Ак тÿндер jараш, jе кайучылдарга чаптыгын jетирет. Кайучылдарга туманду, боромтык кÿндер арга болгон. Öштÿлер кайучылдарды сескилеп ийеле, кетеп алган. Адыш, согуш кайнай берген. Сарлаевтиҥ 3-чи отделениезине öштÿлер табару эткен. Арткан отделениелер болушка келип, немецтерди бойлорыныҥ ла миналар тургускан jалаҥына сÿрÿп, кыстап келген. Бойлорыныҥ миналарына öштÿлер jарылгылап калган. Кайра келип jадала, кöрöр болзо, Сарлаев jок, кайда да автоматтыҥ атканы угулат. Ончо jуучылдар анаар болды. Сарлаев jуукага кирип алала, кийнинеҥ келген öштÿлерле jаҥыскан тартыжып jаткан болуптыр. Мынайып ол взводты jаан тÿбектеҥ корулап алган.
24 июньда ол ло jакылтаны бÿдÿрерге взвод ойто катап «тилге» барган. Бир канча кайучылдар немецкий траншейге кийдире калыды, немецтиҥ коруланган блиндажына jедер айалга боло берди. Бу ла öйдö jуучыл кайучылдардыҥ кийнинде автоматтыҥ адыжы ла гранатаныҥ jарылганы быjырап калды. Анда Сарлаев болгон. Ох, та не болды болбогой!?
Сарлаевле кожо болгон нöкöрлöри оны экелгилеп jатты. Ол jаан шыркалу эмтир. Кийнинде угар болзо, мындый неме болуптыр: бир бöлÿк немецтер мина тургузарга чыгып келеле, Сарлаевтиҥ группазына туштап, jаан адыш ачкан. Сарлаев кöп немецтер öлтÿрип, огы божой берерде, öштÿлерди гранаталар чачып, кырып турды. База бир гранатаны чачайын деерде, öштӱлер алтай jуучылды шыркалап ийген. Алтайдаҥ келген jалтанбас jуучыл полктыҥ санитарный ротазында божогон. Jуучыл нöкöрлöри оныҥ сööгине бийик тоомjыла салют адып, «Николай Васильевич, бис сениҥ учун öштÿдеҥ öчисти аларыс!» деп черт берип, Верхний Верман деген кöлдиҥ jанында, бийик тöҥниҥ бажында алтай jуучылдыҥ сööгин jууп, 384 номерле темдектеп салган. Оныҥ ла эртезинде jуучыл нöкöрлöри öштÿлердиҥ уйазын jемирип, jаан jеҥÿ алган. Армияныҥ командующийи Сарлаев Николай Васильевичтиҥ ат-нерелÿ jуучыл керегин темдектеп, jалтанбас алтай jуучылды Отечественной войны 2-чи степеньдÿ ордениле кайралдаган. Ол кайрал калапту jуучылдыҥ эш-нöкöрине, Сарлаева Аксинья Кулаковнага аткарылар учурлу болгон».
Сарлаев Николай Васильевичтиҥ командири ле нöкöри болгон Ян Петрович Кайзер «Мемуарларында» мынайда бичийт: «Рубеж Верман, так во время войны назывался рубеж, где только неширокая речушка разделяла наши войска с противником. Героическая речка, место, где в течение трёх с лишним лет наши войска сдерживали элитные подразделения немецкой армии, где скалистые берега источены ходами, ископаны блиндажами и огневыми позициями. Где и по сей день на поверхности и в земле тонны железа, иногда смертоносного. Где земля пропитана потом и кровью наших солдат и офицеров. Где проезжающие водители сигналят у монумента «Верхний Верман», отдавая честь героям… Долгих три года этот ручей кровоточил вместе с защитниками Советского Заполярья. Ветеран войны рассказывал несколько лет назад такую историю: ползет наш солдат с котелком зачерпнуть воды из ручья — немец не стрелял (не фашист, а немец), ползет немец с котелком воды набрать — наш солдат не стрелял, оказывается и на войне пусть редко, но бывают какие-то правила. Рубеж Верман это не очень длинный участок фронта, а ручей соединяет два озера: Верхний и Нижний Верман.
Николай Евсеевич Сенченко, председатель Совета ветеранов войны в г. Кандалакша, рассказывал, что с 1941 по 1944 года на этом перешейке погибло более 25000 солдат и офицеров Красной Армии, а на самом деле погибших намного больше. Это ж сколько кровушки людской вылилось на этом отрезке нашей земли? По фронту фашисты, сзади заградительные отряды, в атаку пойдешь — могут убить, отступать будешь — свои пристрелят, оставалась одна надежда выжить в этих нечеловеческих условиях и выстоять — вот это поистине настоящий героизм. Наш лагерь разместился недалеко от ДОТа (долговременная огневая точка), рядом траншеи, окопы, колючая проволока.
Здесь была передовая, с 1941 года наши солдаты стояли насмерть и не пропустили фашистов к Кандалакше, и тем самым спасли ситуацию на Кольском полуострове, а в 1944 году эти же парни сумели опрокинуть немецкие войска вспять. Мы видели все своими глазами и не верим, как так можно было сдвинуть такую фрицевскую громадину? А наш советский солдат не только смог, но и пошел дальше освобождать Европу от фашизма!
Жители Кандалакши считают место на реке Верман святым, потому что здесь покоятся люди, которые совершили невероятный подвиг. Ценой собственной жизни они перекрыли путь врагу, который рвался на Север. На реке Верман и других рубежах они сдерживали фашистов несколько лет, несмотря на бомбежки, которые продолжались и днем, и ночью».
Јалтанбас алтай јуучыл-разведчик Карасов Константин Николаевич Сарлаев Николайла кожо от-калапту јууда кожо болгонын адазыныҥ айтканын Карасова Светлана кызы куучындаган: «Карельский фронтто Кандалакшада нӧкӧрим, тӧрӧгӧним Николай Сарлаевле кожо јуулашканыс. Экӱ кайучыл разведротада болгоныс. Калганчы катап разведкага барала, фашисттерле тыҥ тартыжуда Николай јаан шыркалу болгон. Палаткага салала, полктыҥ санитарный ротазына апарганыс. Мениҥ ле колыма, мениҥ ле кӧзиме јаан шырканаҥ улам, Николай геройдыҥ ӧлӱмиле божогон. Оныҥ сӧӧгин Верхний Верман деп кӧлдиҥ јанында тӧҥдӧ јууп салганыс».
Константин Карасов јуунаҥ эзен јанып келген. Айыл-јуртту болуп, бала-барка азырап чыдаткан. Балдары Шибее јуртта јадат. Константин Карасов бала-барказыла кожо јуулашкан јерине барып келген. Анда мӧҥкӱликке арткан нӧкӧрине Николай Сарлаевке тӧрӧлиниҥ јерин апарып салган.
Константин Карасов канду јууда јуулажып, ефрейтор званиелӱ, разведчик болгонын ла ат-нерелӱ керектер бӱдӱргенин оныҥ бийик кайралдары керелейт.
Красная Звезда орденле кайралдаткан јуучылдардыҥ ортозында јуучыл нӧкӧри Сарлаев Николай керегинде бичиген младший лейтенант Кайзер Ян Петрович база бар. Разведчиктер Сарлаев Николай ла Карасов Константинниҥ командири Кайзер Янныҥ нерелӱ керегин кычырыгар.
Анайда ок Коруланар Министерствоныҥ тӧс архивиниҥ јетиргениле, Николай Сарлаевтиҥ барказына Алтынай Михайловнага оныҥ таадазыныҥ кайралдары керегинде документ берилген.
Ада-Тӧрӧлин ле калыгыныҥ јайымын корулаган кажы ла јуучылдыҥ агару ады ла ат-нере керектери качан да ундылбай, кажы ла кижиниҥ санаазында ла јӱрегинде эзем болуп, канча ӱйелерге улалып, артар керек.

Сарлаева Л.Б.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.