Јодроныҥ школына – 60 јаш

«Школдогон öй — кажы ла кижиниҥ jÿрÿминде jаан учурлу jылдар. Кече-башкÿн ле школды божоткон ошкожыҥ, jе билинип келзеҥ, канча jыл öдÿп калган турар. Бу мениҥ де баштамы ÿредÿлÿ школды божотконымнаҥ 58 jыл öдÿп калтыр ине»- деп, jаан jашту öрöкöн Јодроныҥ школына 60 jаш деп угала кайкаган эди. Эйе, jаан jаштулардыҥ эске алынганыла, школго быjыл 60 jаш. Эмдиги öйдöги баштамы школдыҥ туразында 1958 jылдыҥ кÿзинде ÿредÿ башталган. Бу школды озо ло ÿренип божоткондор 1949-1950 jылдыҥ улузы. Олордыҥ эске алгандарынаҥ школ ол öйдö jуртта эҥ jаан ла jараш тура болгон. Балдар ÿредÿге сÿÿнип ле кÿÿнзеп келгилейтен. Бу öйгö оогош школдыҥ бозогозын алтап, jаан jÿрÿмге канча-канча ÿйе кожулган. Озо ло бу школдо ÿренген улустыҥ эмди мында баркалары ÿренип jат. Бу öйгö ÿредÿчилердиҥ де тоозы кöп болгон. Алдында иштегендердиҥ ады-jолы: Пупышева Нина Николаевна, Куранакова Валентина Мефодьевна, Адышева Прасковья Арсентьевна, Бадыева Светлана Николаевна, Семендеева Екатерина Петровна, Боронова (Топтыгина) Светлана Павловна, Байрымова Александра Алексеевна, Судуев Танза Тучинович, Баяндина (Хабарова) Галина Васильевна, Кургулова Светлана Ивановна, Бокчукова Нина Сергеевна, Термишева Лидия Владимировна, Дугашева Раиса Степановна, Адыякова Лидия Сергеевна, Сакашева Юлия Григорьевна, Титанышева Серафима Васильевна. Ӧрӧ адалган ÿредÿчилердиҥ кезиги эмдиги öйдö бистиҥ ортобыста jок. Је олорды ÿреткен ÿренчиктери ундыбай, эмди де эзедип jÿргÿлейт.
2018 jылдыҥ ÿлÿрген айыныҥ 20-чи кÿнинде школдыҥ 60 jажы öткÿрилер. Бу школдо иштегендерди ле ÿренгендерди байрамга кычырып турубыс. Тöрöл школыгарга келип, бой-бойыгарла jолыгып, эзен-амырды угужаар.
Јодро jурттыҥ баштамы ÿредÿлÿ школыныҥ öмöлигиниҥ адынаҥ школдыҥ башкараачызы Садалова А.Н.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.